CategoriesYazılar

Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları

Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları 2023

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (10.10.2020 ve 09.09.2021 Değişiklikleri İşlenmiş)

Sürücü ve Sürücü Adayları Sağlık Raporları
Genel hükümler
MADDE 11- (1) Sağlık raporu; Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık
tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında
çalışan hekim/uzman hekimlerince düzenlenebilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin
sağlık raporları kendi kurum hekimliklerince düzenlenebilir.
(2) Sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır;
a) Birinci grup: M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfları,
b) İkinci grup: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfları.
Raporların düzenlenmesine ve formatına ilişkin açıklamalar
MADDE 12- (1) Sağlık raporu şablonu Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından
ortaklaşa olarak düzenlenerek yayımlanmıştır. Ek-7 Sağlık Rapor Formatı’ na uygun olarak
tanzim edilir.
(2) e-Rapor sisteminde düzenlenen raporlarda fotoğraf bulunma zorunluluğu aranmaz.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları birinci kısım
MADDE 13- (1) Sürücü/sürücü adayının kimlik bilgilerinin olduğu kısımdır.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları ikinci kısım
MADDE 14- (1) Sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri veya özel sağlık kuruluşlarında
görevli pratisyen/aile hekimi tarafından doldurulacak kısımdır.
(2) Hekimler tarafından raporda yer alan sürücü belgesi sınıf ve grupları kesinlikle
belirtilmez.
(3) “Sürücü olabilir” kutucuğu işaretlenmiş ise karar kısmının doldurulması zorunlu
değildir.
(4) Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından
yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları üçüncü kısım
MADDE 15- (1) Sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşlarında görevli ilgili uzman
hekim/uzman hekimler tarafından doldurulacak kısımdır.
(2) Kutucuklardan sadece bir tanesi işaretlenebilir. Sürücü belgesi sınıfları kesinlikle
belirtilmez.
(3) Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişiler için “2. Grup sürücü olur.” kutucuğu
işaretlenmelidir. 2’nci gruptaki sınıflar, 1’inci grup sınıfları kapsamaktadır.
(4) 2’nci grup sürücü olmasında engel bulunmayan durumlar dışında sağlık sorunu
bulunanlar için “1.Grup sürücü olur.” kutucuğu işaretlenmeli ve kod tablosundan Tabipler
Tarafından Kullanılacak Kodlar başlığında uygun kodlar raporda belirtilmelidir.
7
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(5) Uzman hekim/hekimlerce sürücü/sürücü adayının özel tertibatlı araç kullanmasına
karar verilmesi halinde hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği ve kod tablosunda belirtilen kodlar
yazılmadan “Komisyona sevk” kutucuğu işaretlenerek il/ilçe sağlık müdürlüğü bünyesinde
kurulan komisyona gönderilir. (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Komisyona sevk
edilen kişiler en geç 30 (otuz) gün içinde komisyona başvurmak zorundadır.
(6) “Sürücü olamaz” kutucuğu işaretlenip sürücü olamaz kararı verilen raporlar, il/ilçe
sağlık müdürlüğündeki komisyona sevk edilemez. Bu karara kişilerin itirazı halinde Yönerge’
nin 38’inci maddesi Sürücü/Sürücü Adayı Raporlarına İtiraz başlığına göre işlem tesis edilir.
(7) Üçüncü kısım birden fazla uzman hekim tarafından doldurulacaksa ortak kullanılır.
Birden fazla uzman hekim tarafından rapor düzenlendiğinde her uzman hekim, kendi uzmanlık
alanına göre sürücü/sürücü adayının sürücü belgesi alıp alamayacağını raporda belirtir.
(8) Üçüncü kısımda uzman hekimler, sadece kod tablosundaki “Tabipler tarafından
kullanılacak kodlar” başlığı altında yer alan kodları kullanabilir. Kod Tablosundaki Komisyon
tarafından kullanılabilecek kodları kullanamazlar. (Örneğin: 10.02. Otomatik Vites vb.) Ancak
Göz Hastalıkları Uzman hekimleri monoküler bozukluğu bulunan kişiler için 42.01, 42.03,
42.05, 42.06 kodlarını kullanarak sürücü sağlık raporu düzenleyebilirler. Bu kişilerin
komisyona sevki zorunlu değildir.
(9) Kontrol süreleri kod tablosuna uygun olarak belirtilir. Belirli süreler için öngörülmüş
olan kontrol muayeneleri ilgili uzman hekim/hekimler tarafından yapılır ve karar raporun III.
Kısmındaki sürücü kısıtları kısmına yazılır.
Sürücü ve sürücü adayları sağlık raporları dördüncü kısım
MADDE 16- (1) Özel tertibatlı motorlu araç kullanılması gereken durumda il/ilçe sağlık
müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyon tarafından doldurulacak kısımdır.
(2) İl sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin
başkanlığında Ortopedi ve Travmatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nöroloji uzmanları ve
valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir
makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile
hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır. İhtiyaç
duyulması halinde komisyona İç Hastalıkları, Ruh Sağlığı Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz
uzman hekimleri ve elektrik mühendisi dâhil edilir. Komisyon sürücü/sürücü adayının özel
tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine veya sürücü olamayacağına karar verebilir.
Komisyon aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığını kontrol
edebilir.
(3) Komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kodlarının, engellilik sağlık kurulu
raporunda belirtilen engel durumu ile uyumlu olması gerekir.
(4) Komisyon tarafından kişinin özel tertibat olmaksızın araç kullanabileceğine karar
verilmesi halinde rapora “özel tertibat olmadan araç kullanabilir.” ibaresi yazılır, hangi sınıf
sürücü belgesi alabileceği belirtilerek rapor tanzim edilir.
(5) Komisyon otomatik vitesli araçları başkaca hareket ettirici tertibat olmaksızın
kullanabilecek kişiler için 10.02 otomatik vites kodunu rapora yazar. Bu durumda komisyonun
10.02 otomatik vites kodundan başka bir özel tertibat kodunu rapora eklemesi zorunlu değildir.
Ancak komisyon uygun görmesi halinde bu kişiler için kod tablosunda kısıt kodu belirleyebilir.
(6) Komisyon başvuru olması halinde en az ayda bir kere toplanır. Komisyon kararları
oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliğinde halinde komisyon başkanının kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanır.
(7) Sürücü ve araçlara ilişkin kod tablosu İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiş olup Ek-8’ de yer almaktadır. 1’den 100’e kadar
olan kod numaraları Avrupa Birliği Mevzuatındaki şekliyle, 100 ve üzerindeki kod numaraları
ise sadece ülkemizde kullanılacak yerel kod numaralarıdır.
8
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(8) Rapor talep eden kişiler, Kişiye Ait Bilgi Formunu e-Devlet üzerinden
dolduracaktır. 18 yaşından küçükler için beyan formunun doldurulması zorunlu değildir.
Pratisyen hekimin/aile hekiminin gerekli görmesi halinde 18 yaşından küçükler için veli ya da
vasisi tarafından beyan formu manuel yazılı olarak doldurulur. Pratisyen hekim/aile hekimi
tarafından beyan formu incelenerek sürücü/sürücü adayının muayenesini yapar, muayene
bulgusuna göre sağlık raporunun II. Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye
teslim eder. Başvurun kişiler muayene edildikten sonra kişilerin beyan ettiği ya da fizik
muayene ile saptanan hastalık veya rahatsızlıkların ileri tetkik ve tedavi gerektirmesi
durumunda kişiler ilgili uzman hekime/hekimlere sevk edilir.
Diğer hususlar
MADDE 17- (1) Sürücünün /sürücü adayının ilk muayenesi genel muayene yapmaya
yönelik tıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilir.
Bu durumda raporların ikinci kısmı veya sadece üçüncü kısmı doldurularak düzenlenen
raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dâhil) imzasının bulunması şartı
aranmaz.
(2) Sürücü belgesine sahip herhangi bir kişinin sağlık muayeneleri esnasında sürücü
belgesinin geçici süreyle geri alınmasını gerektiren ve bildirim yükümlüğü olan durumlarda
kişiye ait kimlik bilgileri ve hastalığın tanısı hekimin görevli olduğu kurum/özel sağlık kuruluşu
tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne/İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilir.
(3) Sürücü/sürücü adayının motorlu bir aracı kullanmak için gerekli olan yeterli görme
keskinliğine sahip olduğundan emin olunması için uygun değerlendirme yapılır. Kişilerin
görme keskinliğinin yetersiz olduğuna ve/veya göze ait hastalığa dair şüphe söz konusu
olduğunda, uzman hekim tarafından muayene edilir. Sürücü/sürücü adaylarından iki gözü de
gören ve beyan formunda belirtilen renk körlüğü, gece körlüğü (tavukkarası), göz kapağında
düşme, çift görme veya şaşılık, blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı
bulunmayan kişilerin pratisyen hekim/aile hekimi tarafından görme keskinliği yönünden
mezkûr hüküm kapsamında muayenesi yapılır. Göz muayenesinde gözlükle görme
keskinliğinin sağlanması halinde “gözlük kullanmak kaydıyla” sürücü belgesi alabileceğine
dair sağlık raporu düzenlenir. Pratisyen hekim/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen
kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları
kullanılabilir. Mezkûr hüküm kapsamında görme keskinliğine karar verilememesi veya
yukarıda belirtilen durum/durumların olması halinde sürücü/sürücü adayı, göz muayenesi
yönünden değerlendirilmek üzere göz hastalıkları uzmanına sevk edilir.
(4) Sürücü Adayı ve Sürücü Sağlık Raporları sadece sürücü belgesi alınabilmesi amacıyla
kullanılır.

Sürücü Sağlık raporları kaç yıl geçerlidir?

SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGENİN 42. maddesi 2. bendi “Sağlık kurulu raporlarında hekimlerce veya ilgili mevzuatında aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda raporlar 2 (iki) yıl geçerlidir.” hükmündedir. Tek hekim ve 2 ve 3 ve üzeri hekimlerin raporları’da 2 yıl geçerlidir.

4 BRANŞ TEK HEKİM ALINMIŞ RAPORDAKİ GENEL AÇIKLAMALAR:

e-Rapor Sistemi Üzerinde düzenlenen raporlarda fotoğraf bulunma zorunluluğu yoktur.

Raporda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse bu rapor düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

“Komisyona Sevk” Kararı verilen raporlarda, raporun alındığı hastanenin bulunduğu il’in İl SağlıkMüdürlüğüne rapor tarihinden itibaren 30 gün içerisinde komisyon
başvurusunda bulunulmalıdır.

Raporlara itiraz, rapor tarihinden itibaren 30 gün içerisinde raporun alındığı il’in il sağlıkMüdürlüğüne yapılmalıdır. Uzman Hekimlerin “Komisyona Sevk” Kararına itiraz
edilemez.

Raporun III. Kısmına itiraz sonrasında Hakem Hastaneye sevkedilen ve bu hastanede raporunun kararı “Komisyona Sevk” çıkan kişiler, İtirazın oluşturulduğu İl Sağlık
Müdürlüğüne 30 gün içerisinde Komisyon başvurusu oluşturmalıdır.

Belirtilen süreler içerisinde başvuru yapılmaması durumunda 2 yıl içerisinde tekrar rapor başvurusunda bulunulamayacaktır.
Sürücünün /sürücü adayının ilkmuayenesi genel muayene yapmaya yöneliktıbbi donanım ve araç-gereçleri bulunduran uzman hekimler tarafından da yapılabilecekolup raporların
II. Kısmı veya sadece III. Kısmı doldurularakdüzenlenen raporlarda pratisyen hekim/aile hekimi (aile hekimliği uzmanı dahil) imzasının bulunması şartı aranmayacaktır.
Raporda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse bu rapor düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

Bazı yayınlarda tek hekim rapor süresi 1 yıl yazıyor.

Sürücü raporlarına itiraz


MADDE 38- (1) Raporlara; adına rapor düzenlenen kişi, velisi, vasisi veya raporu
isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. Rapora itiraz, raporun verildiği sağlık hizmet
sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenen kişinin ikametgâhının bulunduğu ilin il
sağlık müdürlüğüne yapılır.
(2) Aile hekimleri muayene neticesinde sürücülüğe engel hali tespit edilen veya hakkında
karar verilemeyen sürücü/sürücü adayını ilgili uzman tabip/tabiplere gönderebilir. Aile
hekimlerinin bu kararına itiraz edilemez.
(3) (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Raporun 3’üncü kısmına itiraz halinde il
sağlık müdürlüğü kişiyi, raporun olumsuz olmasına neden olan tek branş olması durumunda
ilgili branştan üç uzmanın bulunduğu, raporun olumsuz olmasına neden olan birden fazla branş
olması durumunda ilgili branşlarda birer uzmanın bulunduğu Yönerge eki Ek-12 Hakem
Hastane Listesinde yer alan aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmet sunucusuna sevk eder.
Tek branş kararlarına itirazda o branştan üç hekimin katılımı ile birden fazla branş kararlarına
itirazda ise itiraz edilen branşlardan en az birer hekimin yer aldığı en az beş uzman hekimin
katılımı ile oluşturulan sağlık kurulunca karar verilir.
(4) Raporun 3’üncü kısmında uzman hekim/hekimlerin “komisyona sevk” kararlarına
itiraz edilemez.
(5) İtiraza konu sürücü raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki Ek12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en
yakın hastaneye sevk edilir.
(6) İlk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen
ikinci sağlık raporu arasında çelişki olması halinde; Ek-13 Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nde
yer alan, itiraza konu ilgili branş/branşların eğitim kliniğinin bulunduğu en yakın hastanelerden
birine, il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Bölge hakem hastanesince verilen karar kesin
olup kişinin bu karara itiraz hakkı yoktur.
(7) Özel tertibatlı motorlu araç kullanması gerekli görülen kişiler için özel tertibat kod
numarası ile hangi sınıf sürücü belgesinin alınabileceğine karar veren il/ilçe sağlık müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan komisyon kararlarına (Rapor IV. Kısım) itirazlar için; en yakın il sağlık
müdürlüğüne kişi sevk edilir. Sevk edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
komisyon kararı ile ilk komisyon kararı aynı yönde ise karar kesinleşir.
(8) Kararlar arası çelişki olması halinde, Marmara Bölgesi için İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü, Ege Bölgesinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesinde Ankara İl
Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesinde
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü,
Doğu Anadolu Bölgesinde Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, hakem olarak tayin edilmiştir. Hakem
tayin edilmiş il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararları kesindir, itiraz
edilemez. Bölge hakem il sağlık müdürlüklerine sevkler son komisyon kararının verildiği ilin
il sağlık müdürlüğünce yapılır.
15
Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
(9) (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) Hakem tayin edilen il sağlık müdürlükleri
bünyesinde oluşturulan komisyonun ilk başvuru yapılan komisyon olması ve bu komisyon
kararına itiraz edilmesi halinde, kişi öncelikle en yakın il sağlık müdürlüğüne sevk edilir. Sevk
edilen il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon kararı ile ilk komisyon kararı aynı
yönde ise karar kesinleşir. Kararlar arası çelişki olması halinde kişi diğer bölgedeki hakem
olarak belirlenmiş il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Hakem tayin edilmiş il sağlık müdürlüğü
bünyesinde oluşturulan komisyon kararları kesindir, itiraz edilemez.
(10) Yazım hataları, imza eksikliği, doldurulması gereken alanların doldurulmaması, kişi
bilgilerinin hatalı olması gibi (karar hükmü hariç) eksikliklerin veya usul hatalarının bulunduğu
durumlarda, raporu talep eden kişi veya kurum tarafından raporu tanzim eden sağlık hizmet
sunucusuna, rapor iade edilir. İlgili sağlık hizmet sunucusu, rapor iadesinin nedenlerini (karar
hükmü hariç) değerlendirir, bir yanlışlık yapıldığını tespit ederse gereken düzeltmeyi yapar. Bu durumlar rapora itiraza ilişkin başvuru sayısına dâhil edilmez.

İtiraz sonrası alınan Raporda kişinin daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse bu rapor düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle
geçerlidir. (Yeni sürücü belgesi alacak veya sürücü belgesini yenileyecek için 2 yıl sağlık raporunun geçerlilik süresi vardır) 11 2023

Kaynak: Sağlık Bakanlığı